Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας


Τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, θα γίνει   στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου την   28η     του μηνός  Μαρτίου έτους  2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα   20:00΄  (8:00 μ.μ.)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

                                         
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο :
Ανασύσταση Επιτροπής Γνωμοδότησης για  την χρήση  και διαμόρφωση των κοινοχρήστων χώρων Δήμου  Αλμωπίας.

 
2Ο :
Ψήφιση  Κανονισμού Λειτουργίας  Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76  παρ. 4 του Ν. 3852/2010)

3Ο :
΄Εγκριση Σχεδίου  Χάρτας Δικαιωμάτων και  Υποχρεώσεων Δημοτών και κατοίκων Δήμου  Αλμωπίας (άρθρο 63 ζ του Ν.3852/2010)

4Ο :
Οργάνωση άρδευσης αγροκτημάτων περιοχής του  Δήμου  Αλμωπίας,  για το έτος 2011. 

5Ο :
Παράταση της μίσθωσης κτιρίου  στέγασης του Κέντρου  Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)  Αριδαίας.

6Ο :
Αναπροσαρμογή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας ,   Φωτισμού Οδών και Πλατειών (Φ.Ο.Π.) .

7Ο :
Κατάργηση Τέλους Αγροτικών Ακινήτων.

8Ο :
Κατάργηση Τέλους ύδρευσης ζώων.

       
9Ο :
Αίτηση του κ. Βαλάσογλου  Βασίλειο του Ιωάννου, για χορήγηση επαγγελματικής  άδειας άσκησης υπαίθριου πλανοδίου  εμπορίου (κινητή καντίνα). 

10Ο :
Αίτηση της κ. Ιγνάτοβα Βιόλλα του  Δημητρίου, για χορήγηση επαγγελματικής  άδειας άσκησης υπαίθριου πλανοδίου  εμπορίου (κινητή καντίνα). 

11Ο :
 Αίτηση του κ. Τσιφλαϊδη  Θεοχάρη  του  Αναστασίου, για έγκριση θέσης περιπτέρου στην Τ.Κ. Εξαπλατάνου.  

12Ο :
Αίτηση του κ. Γεωργιάδη Χρήστο του Αναστασίου,  για  συναίνεση στην παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης του αγροκτήματος Εξαπλατάνου, για χρήση σταβλικών  εγκαταστάσεων

13Ο :
΄Εγκριση δαπάνης έκτακτης  μετάβασης στην  Αθήνα του κ. Δημάρχου και ενός δημοτικού συμβούλου.

14Ο :
Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος ΄Εργων του Δήμου Αλμωπίας, έτους 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου