Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

Νέες λεπτομέρειες για το Μέτρο των καπνοπαραγωγών PDF
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ | 03.01.2011-11:23
ImageΤην απόφαση με τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του Μέτρου 144 που έχει σκοπό την επιστροφή ενός μέρους της ενίσχυσης των πρώην και νυν καπνοπαραγωγών δημοσίευσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.


Περιλαμβάνονται οδηγίες προς τους δικαιούχους, δηλαδή όλους τους καλλιεργητές που ενεργοποίησαν δικαιώματα καπνού το 2009, τόσο ως προς την υποβολή των δικαιολογητικών όσο και για τον τρόπο πληρωμής τους, αλλά ακόμα δεν έχει γνωστοποιηθεί η ακριβής ημερομηνία που θα ξεκινήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες να δέχονται αιτήσεις.
Σύμφωνα με την περιγραφή του Μέτρου, σκοπός είναι να ενισχυθούν περίπου 44.000 καλλιεργητές.
Με βάση την απόφαση, ισχύουν τα εξής: 
Άρθρο 1
Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων
Σε εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. 1 της ΚΥΑ 727/2010, ορίζονται τα ακόλουθα:
1. Ο έλεγχος πλήρωσης των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας που αναφέρονται στα σημεία α) έως ζ) διενεργείται αυτόματα κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής του Αίτησης ενίσχυσης και πληρωμής α΄ δόσης.
2. Η ανάληψη της υποχρέωσης τήρησης των δεσμεύσεων του άρθρου 7, που προβλέπεται στο σημείο η), πραγματοποιείται με την υπογραφή της Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 η οποία εμπεριέχεται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο – Αίτηση ενίσχυσης και πληρωμής α΄ δόσης.
 
Άρθρο 10
Διαδικασίες πληρωμής
Σε εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 12 της ΚΥΑ 727/2010 σχετικά με τη διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων, ορίζονται τα ακόλουθα:
1. Για την καταβολή των ενισχύσεων, ανεξαρτήτου αριθμού δόσης (α΄, β΄ ή γ΄ δόσης), απαιτείται σχετικό αίτημα πληρωμής στην αρμόδια υπηρεσία. Ειδικότερα για την καταβολή της α΄ δόσης ως αίτηση πληρωμής λαμβάνεται η αίτηση του υποψηφίου για ένταξη στο Μέτρο («Επιχειρηματικό σχέδιο – αίτηση ενίσχυσης και πληρωμής α΄ δόσης»). Ο χρόνος και το περιεχόμενο των υποβαλλόμενων, από τους δικαιούχους, αιτήσεων για την καταβολή της β΄ και γ΄ δόσης καθορίζεται με σχετική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Ως υπηρεσία υποβολής των αιτημάτων πληρωμής ορίζεται ο Φορέας Εφαρμογής.
3. Η καταβολή της α΄ δόσης πραγματοποιείται άμεσα μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πράξης / δικαιούχων.
4. Η καταβολή της β΄ και γ΄ δόσης στους δικαιούχους δεν απαιτεί εκ μέρους τους την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών πέραν της προαναφερθείσας αίτησης πληρωμής, καθώς ο Φορέας Εφαρμογής εξετάζει την πρόοδο ή/και ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου μέσα από την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης των δικαιούχων και της πορεία των Μέτρων του ΠΑΑ που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 727/2010.
5. Η καταβολή του συνόλου της ενίσχυσης πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε 3 δόσεις κατά τα έτη 2011, 2012 και 2013 ακόμα και εάν οι δεσμευτικοί στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου επιτευχθούν νωρίτερα (π.χ. εντός του έτους 2011 ή 2012).
Διαβάστε εδώ ολόκληρη την Απόφαση για τις λεπτομέρειες του Μέτρου 144
Πηγή: http://www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου