Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

«Κονσερβολιά Στυλίδας» ΠΟΠ: Αίτηση τροποποίησης προδιαγραφών του προϊόντος


Αίτηση τροποποίησης προδιαγραφών του προϊόντος με την καταχωρισμένη ονομασία «Κονσερβολιά Στυλίδας» ΠΟΠ

Ανακοινώνεται ότι η Ένωση Ελαιουργικών Συνεταιρισμών Στυλίδας, με έδρα της τη Στυλίδα Λαμίας, με ΤΚ 353 00, υπέβαλε αίτηση τροποποίησης προδιαγραφών της ελιάς με την καταχωρισμένη ονομασία «ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» ΠΟΠ, προσθέτοντας στους εμπορικούς τύπους του τελικού προϊόντος και την ολόκληρη εκπυρηνωμένη ελιά. Η αίτηση τροποποίησης υποβλήθηκε στο Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ και Ιδιότυπων Παραδοσιακών  Προϊόντων της Δ/νσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.


Κατά της ως άνω αίτησης τροποποίησης έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση μέχρι και την 21-05-2011 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην Ελληνική επικράτεια. Οι ενστάσεις συμπληρώνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VII της αρ. 261611/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 406Β) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, όπου γίνεται λεπτομερής αιτιολόγηση των λόγων για τους οποίους υποβάλλονται και κατατίθενται στη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ & Ιδιότυπων και Παραδοσιακών Προϊόντων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αχαρνών 29, ΤΚ 104 39 Αθήνα, εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το αίτημα τροποποίησης των προδιαγραφών του προϊόντος δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: http://www.minagric.gr/greek/3.6.POP.3html.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου